Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik

Podsumowanie ofert

Liczba ofert: 12.
Książkę Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce można najtaniej kupić w sklepie internetowym profit24.pl za jedyne 52.15zł.
Średnia cena książki Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce wynosi 57.72zł.

Konkurencja na rynku oszczędności w polsce - Wójcik Ewa Konkurencja na rynku oszczędności w polsce Wójcik Ewa CeDeWu
profit24.pl od 52.15PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w polsce - Wójcik Ewa

Konkurencja na rynku oszczędności w polsce za 52.15 zł

Cena: 52.15
Sklep: profit24.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w polsce za 52.15 zł w księgarni profit24.pl
Wydawca: CeDeWu
Kategoria: Finanse / Bankowość / Giełda/Rynek pieniężny i kapitałowy
ISBN: 9788375566253
Waga: 0.4700 kg
Rok wydania: b/d

Konkurencja na rynku oszczędności w polsce - Wójcik Ewa Konkurencja na rynku oszczędności w polsce Wójcik Ewa CeDeWu
mestro.pl od 52.53PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w polsce - Wójcik Ewa

Konkurencja na rynku oszczędności w polsce za 52.53 zł

Cena: 52.53
Sklep: mestro.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w polsce za 52.53 zł w księgarni mestro.pl
Wydawca: CeDeWu
Kategoria: Oferta wydawnicza
ISBN: 9788375566253
Waga: 0.4700 kg
Rok wydania: b/d

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Wójcik Ewa Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Wójcik Ewa CeDeWu
dadada.pl od 53.44PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Wójcik Ewa

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 53.44 zł

Cena: 53.44
Sklep: dadada.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 53.44 zł w księgarni dadada.pl
Wydawca: CeDeWu
Kategoria: Ekonomia i gospodarka
ISBN: 9788375566253
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Książ­ka sta­no­wi stu­dium przed­sta­wia­ją­ce sy­tu­ację podmio­tów na ryn­ku oszczęd­no­ści in­dy­wi­du­al­nych wPol­sce - za­rów­no go­spo­darstw do­mo­wych re­pre­zen­tu­ją­cych po­daż środ­ków fi­nan­so­wych, jak iin­sty­tu­cji fi­nan­so­wych zgła­sza­ją­cych po­pyt na te środ­ki.Część ana­li­zy do­ty­czą­ca go­spo­darstw do­mo­wych obej­mu­je po­dej­mo­wa­ne przez nie de­cy­zje fi­nan­so­we, ce­le imo­ty­wy dzia­ła­nia na tle teo­rii do­ty­czą­cych kon­sump­cji ioszczę­dza­nia. Przed­sta­wio­ne zmia­ny wsy­tu­acji do­cho­do­wej go­spo­darstw do­mo­wych wPol­sce oraz ich po­sta­wach iskłon­no­ści do oszczę­dza­nia znaj­du­ją odzwier­cie­dle­nie wzmie­nia­ją­cej się wiel­ko­ści istruk­tu­rze oszczę­dza­nia. In­te­re­su­ją­ce wnio­ski pły­ną zpo­rów­na­nia skłon­no­ści do oszczę­dza­nia go­spo­darstw do­mo­wych wróż­nych kra­jach.Książ­ka za­wie­ra rów­nież ana­li­zę sy­tu­acji in­sty­tu­cji ry­wa­li­zu­ją­cych ooszczęd­no­ści, tj. ban­ków, to­wa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych, to­wa­rzystw fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych, podmio­tów ma­kler­skich ito­wa­rzystw eme­ry­tal­nych oraz oce­nę ipo­rów­na­nie ich si­ły ipo­zy­cji kon­ku­ren­cyj­nej. Po­nad­to prze­pro­wa­dzo­no roz­wa­ża­nia do­ty­czą­ce spo­so­bu iza­kre­su, wja­ki in­sty­tu­cje fi­nan­so­we wy­ko­rzy­stu­ją po­szcze­gól­ne na­rzę­dzia kon­ku­ro­wa­nia, tj. dy­wer­sy­fi­ka­cję ofer­ty, ce­nę, dys­try­bu­cję, pro­mo­cję iczyn­ni­ki nie­ma­te­rial­ne - per­so­nel iwi­ze­ru­nek.Oce­nę sku­tecz­no­ści in­stru­men­tów sto­so­wa­nych przez kon­ku­ru­ją­ce na ryn­ku oszczęd­no­ści in­sty­tu­cje prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie ana­li­zy wy­ni­ków ba­da­nia an­kie­to­we­go, któ­re­go ce­lem by­ła m.in. iden­ty­fi­ka­cja czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na de­cy­zje iza­cho­wa­nia klien­tów do­ty­czą­ce oszczę­dza­nia, wtym de­ter­mi­nant wy­bo­ru po­szcze­gól­nych form lo­ko­wa­nia nadwy­żek fi­nan­so­wych.Książ­ka mo­że sta­no­wić war­to­ścio­we źró­dło in­for­ma­cji za­rów­no dla stu­den­tów uczel­ni eko­no­micz­nych pra­gną­cych po­sze­rzyć swo­ją wie­dzę zza­kre­su kon­ku­ren­cji iryn­ku oszczęd­no­ści, jak też dla pra­cow­ni­ków na­uko­wych wyż­szych uczel­ni. Po­win­na rów­nież za­in­te­re­so­wać pra­cow­ni­ków in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych dą­żą­cych do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści dzia­łań kon­ku­ren­cyj­nych wza­kre­sie przy­cią­ga­nia oszczęd­no­ści.

Konkurencja na rynku oszczędności w polsce | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA - Wójcik Ewa Konkurencja na rynku oszczędności w polsce | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA Wójcik Ewa CeDeWu
nieprzeczytane.pl od 54.53PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w polsce | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA - Wójcik Ewa

Konkurencja na rynku oszczędności w polsce | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA za 54.53 zł

Cena: 54.53
Sklep: nieprzeczytane.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w polsce | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA za 54.53 zł w księgarni nieprzeczytane.pl
Wydawca: CeDeWu
Kategoria: Finanse / Bankowość / Giełda/Rynek pieniężny i kapitałowy
ISBN: 9788375566253
Waga: 0.4700 kg
Rok wydania: b/d

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Ewa Wójcik CeDeWu
taniaksiazka.pl od 54.60PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 54.60 zł

Cena: 54.60
Sklep: taniaksiazka.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 54.60 zł w księgarni taniaksiazka.pl
Wydawca: CeDeWu
Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie / Biznes i prawo / Ekonomia i finanse
ISBN: 9788375566253
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2014

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik - Ewa Wójcik Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik Ewa Wójcik CeDeWu
inbook.pl od 54.63PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik - Ewa Wójcik

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik za 54.63 zł

Cena: 54.63
Sklep: inbook.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik za 54.63 zł w księgarni inbook.pl
Wydawca: CeDeWu
Kategoria: Książki / Prawo, ekonomia, biznes / Ekonomia, biznes
ISBN: 9788375566253
Waga: 0.4700 kg
Rok wydania: b/d

Książ­ka sta­no­wi stu­dium przed­sta­wia­ją­ce sy­tu­ację podmio­tów na ryn­ku oszczęd­no­ści in­dy­wi­du­al­nych wPol­sce - za­rów­no go­spo­darstw do­mo­wych re­pre­zen­tu­ją­cych po­daż środ­ków fi­nan­so­wych, jak iin­sty­tu­cji fi­nan­so­wych zgła­sza­ją­cych po­pyt na te środ­ki.Część ana­li­zy do­ty­czą­ca go­spo­darstw do­mo­wych obej­mu­je po­dej­mo­wa­ne przez nie de­cy­zje fi­nan­so­we, ce­le imo­ty­wy dzia­ła­nia na tle teo­rii do­ty­czą­cych kon­sump­cji ioszczę­dza­nia. Przed­sta­wio­ne zmia­ny wsy­tu­acji do­cho­do­wej go­spo­darstw do­mo­wych wPol­sce oraz ich po­sta­wach iskłon­no­ści do oszczę­dza­nia znaj­du­ją odzwier­cie­dle­nie wzmie­nia­ją­cej się wiel­ko­ści istruk­tu­rze oszczę­dza­nia. In­te­re­su­ją­ce wnio­ski pły­ną zpo­rów­na­nia skłon­no­ści do oszczę­dza­nia go­spo­darstw do­mo­wych wróż­nych kra­jach.Książ­ka za­wie­ra rów­nież ana­li­zę sy­tu­acji in­sty­tu­cji ry­wa­li­zu­ją­cych ooszczęd­no­ści, tj. ban­ków, to­wa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych, to­wa­rzystw fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych, podmio­tów ma­kler­skich ito­wa­rzystw eme­ry­tal­nych oraz oce­nę ipo­rów­na­nie ich si­ły ipo­zy­cji kon­ku­ren­cyj­nej. Po­nad­to prze­pro­wa­dzo­no roz­wa­ża­nia do­ty­czą­ce spo­so­bu iza­kre­su, wja­ki in­sty­tu­cje fi­nan­so­we wy­ko­rzy­stu­ją po­szcze­gól­ne na­rzę­dzia kon­ku­ro­wa­nia, tj. dy­wer­sy­fi­ka­cję ofer­ty, ce­nę, dys­try­bu­cję, pro­mo­cję iczyn­ni­ki nie­ma­te­rial­ne - per­so­nel iwi­ze­ru­nek.Oce­nę sku­tecz­no­ści in­stru­men­tów sto­so­wa­nych przez kon­ku­ru­ją­ce na ryn­ku oszczęd­no­ści in­sty­tu­cje prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie ana­li­zy wy­ni­ków ba­da­nia an­kie­to­we­go, któ­re­go ce­lem by­ła m.in. iden­ty­fi­ka­cja czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na de­cy­zje iza­cho­wa­nia klien­tów do­ty­czą­ce oszczę­dza­nia, wtym de­ter­mi­nant wy­bo­ru po­szcze­gól­nych form lo­ko­wa­nia nadwy­żek fi­nan­so­wych.Książ­ka mo­że sta­no­wić war­to­ścio­we źró­dło in­for­ma­cji za­rów­no dla stu­den­tów uczel­ni eko­no­micz­nych pra­gną­cych po­sze­rzyć swo­ją wie­dzę zza­kre­su kon­ku­ren­cji iryn­ku oszczęd­no­ści, jak też dla pra­cow­ni­ków na­uko­wych wyż­szych uczel­ni. Po­win­na rów­nież za­in­te­re­so­wać pra­cow­ni­ków in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych dą­żą­cych do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści dzia­łań kon­ku­ren­cyj­nych wza­kre­sie przy­cią­ga­nia oszczęd­no­ści.

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Ewa Wójcik CeDeWu
ravelo.pl od 55.40PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 55.40 zł

Cena: 55.40
Sklep: ravelo.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 55.40 zł w księgarni ravelo.pl
Wydawca: CeDeWu
Kategoria: Podręczniki / Szkoły wyższe
ISBN: 9788375566253
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Książka stanowi studium przedstawiające sytuację podmiotów na rynku oszczędności indywidualnych w Polsce – zarówno gospodarstw domowych reprezentujących podaż środków finansowych, jak i instytucji finansowych zgłaszających popyt na te środki.  Część analizy dotycząca gospodarstw domowych obejmuje podejmowane przez nie decyzje finansowe, cele i motywy działania na tle teorii dotyczących konsumpcji i oszczędzania. Przedstawione zmiany w sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce oraz ich postawach i skłonności do oszczędzania znajdują odzwierciedlenie w zmieniającej się wielkości i strukturze oszczędzania. Interesujące wnioski płyną z porównania skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych w różnych krajach.  Książka zawiera również analizę sytuacji instytucji rywalizujących o oszczędności, tj. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, podmiotów maklerskich i towarzystw emerytalnych oraz ocenę i porównanie ich siły i pozycji konkurencyjnej. Ponadto przeprowadzono rozważania dotyczące sposobu i zakresu, w jaki instytucje finansowe wykorzystują poszczególne narzędzia konkurowania, tj. dywersyfikację oferty, cenę, dystrybucję, promocję i czynniki niematerialne – personel i wizerunek.  Ocenę skuteczności instrumentów stosowanych przez konkurujące na rynku oszczędności instytucje przeprowadzono na podstawie analizy wyników badania ankietowego, którego celem była m.in. identyfikacja czynników wpływających na decyzje i zachowania klientów dotyczące oszczędzania, w tym determinant wyboru poszczególnych form lokowania nadwyżek finansowych.  Książka może stanowić wartościowe źródło informacji zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu konkurencji i rynku oszczędności, jak też dla pracowników naukowych wyższych uczelni. Powinna również zainteresować pracowników instytucji finansowych dążących do zwiększenia efektywności działań konkurencyjnych w zakresie przyciągania oszczędności.

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Wójcik Ewa Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Wójcik Ewa brak danych
madbooks.pl od 55.74PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Wójcik Ewa

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 55.74 zł

Cena: 55.74
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 55.74 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Podręczniki/Akademickie
ISBN: 9788375566253
Waga: 0.4700 kg
Rok wydania: 2014

Książka stanowi studium przedstawiające sytuację podmiotów na rynku oszczędności indywidualnych w Polsce – zarówno gospodarstw domowych reprezentujących podaż środków finansowych, jak i instytucji finansowych zgłaszających popyt na te środki. Część analizy dotycząca gospodarstw domowych obejmuje podejmowane przez nie decyzje finansowe, cele i motywy działania na tle teorii dotyczących konsumpcji i oszczędzania. Przedstawione zmiany w sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce oraz ich postawach i skłonności do oszczędzania znajdują odzwierciedlenie w zmieniającej się wielkości i strukturze oszczędzania. Interesujące wnioski płyną z porównania skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych w różnych krajach. Książka zawiera również analizę sytuacji instytucji rywalizujących o oszczędności, tj. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, podmiotów maklerskich i towarzystw emerytalnych oraz ocenę i porównanie ich siły i pozycji konkurencyjnej. Ponadto przeprowadzono rozważania dotyczące sposobu i zakresu, w jaki instytucje finansowe wykorzystują poszczególne narzędzia konkurowania, tj. dywersyfikację oferty, cenę, dystrybucję, promocję i czynniki niematerialne – personel i wizerunek. Ocenę skuteczności instrumentów stosowanych przez konkurujące na rynku oszczędności instytucje przeprowadzono na podstawie analizy wyników badania ankietowego, którego celem była m.in. identyfikacja czynników wpływających na decyzje i zachowania klientów dotyczące oszczędzania, w tym determinant wyboru poszczególnych form lokowania nadwyżek finansowych. Książka może stanowić wartościowe źródło informacji zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu konkurencji i rynku oszczędności, jak też dla pracowników naukowych wyższych uczelni. Powinna również zainteresować pracowników instytucji finansowych dążących do zwiększenia efektywności działań konkurencyjnych w zakresie przyciągania oszczędności.

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Wójcik Ewa Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Wójcik Ewa CeDeWu
dobre-ksiazki.com.pl od 60.59PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Wójcik Ewa

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 60.59 zł

Cena: 60.59
Sklep: dobre-ksiazki.com.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 60.59 zł w księgarni dobre-ksiazki.com.pl
Wydawca: CeDeWu
Kategoria: Książki
ISBN: 9788375566253
Waga: 0.4700 kg
Rok wydania: 2014

Książka stanowi studium przedstawiające sytuację podmiotów na rynku oszczędności indywidualnych w Polsce ? zarówno gospodarstw domowych reprezentujących podaż środków finansowych, jak i instytucji finansowych zgłaszających popyt na te środki.  Część analizy dotycząca gospodarstw domowych obejmuje podejmowane przez nie decyzje finansowe, cele i motywy działania na tle teorii dotyczących konsumpcji i oszczędzania. Przedstawione zmiany w sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce oraz ich po...

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Ewa Wójcik brak danych
lideria.pl od 64.79PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Ewa Wójcik

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 64.79 zł

Cena: 64.79
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 64.79 zł w księgarni lideria.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Ekonomia / Finanse, bankowość
ISBN: 9788375566253
Waga: 0.4700 kg
Rok wydania: b/d

Książka stanowi studium przedstawiające sytuację podmiotów na rynku oszczędności indywidualnych w Polsce – zarówno gospodarstw domowych reprezentujących podaż środków finansowych, jak i instytucji finansowych zgłaszających popyt na te środki. Część analizy dotycząca gospodarstw domowych obejmuje podejmowane przez nie decyzje finansowe, cele i motywy działania na tle teorii dotyczących konsumpcji i oszczędzania. Przedstawione zmiany w sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce oraz ich postawach i skłonności do oszczędzania znajdują odzwierciedlenie w zmieniającej się wielkości i strukturze oszczędzania. Interesujące wnioski płyną z porównania skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych w różnych krajach. Książka zawiera również analizę sytuacji instytucji rywalizujących o oszczędności, tj. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, podmiotów maklerskich i towarzystw emerytalnych oraz ocenę i porównanie ich siły i pozycji konkurencyjnej. Ponadto przeprowadzono rozważania dotyczące sposobu i zakresu, w jaki instytucje finansowe wykorzystują poszczególne narzędzia konkurowania, tj. dywersyfikację oferty, cenę, dystrybucję, promocję i czynniki niematerialne – personel i wizerunek. Ocenę skuteczności instrumentów stosowanych przez konkurujące na rynku oszczędności instytucje przeprowadzono na podstawie analizy wyników badania ankietowego, którego celem była m.in. identyfikacja czynników wpływających na decyzje i zachowania klientów dotyczące oszczędzania, w tym determinant wyboru poszczególnych form lokowania nadwyżek finansowych. Książka może stanowić wartościowe źródło informacji zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu konkurencji i rynku oszczędności, jak też dla pracowników naukowych wyższych uczelni. Powinna również zainteresować pracowników instytucji finansowych dążących do zwiększenia efektywności działań konkurencyjnych w zakresie przyciągania oszczędności.

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Ewa Wójcik - Ewa Wójcik Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Ewa Wójcik Ewa Wójcik CeDeWu
gandalf.com.pl od 66.77PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Ewa Wójcik - Ewa Wójcik

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Ewa Wójcik za 66.77 zł

Cena: 66.77
Sklep: gandalf.com.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Ewa Wójcik za 66.77 zł w księgarni gandalf.com.pl
Wydawca: CeDeWu
Kategoria: Książki, nauki społeczne
ISBN: 9788375566253
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Darmowa wysyłka.

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Wójcik Ewa Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce Wójcik Ewa CeDeWu
selkar.pl od 67.47PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - Wójcik Ewa

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 67.47 zł

Cena: 67.47
Sklep: selkar.pl
Kup teraz Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce za 67.47 zł w księgarni selkar.pl
Wydawca: CeDeWu
Kategoria: Podręczniki/Podręczniki akademickie. Skrypty
ISBN: 9788375566253
Waga: 0.4700 kg
Rok wydania: 2014

Książka stanowi studium przedstawiające sytuację podmiotów na rynku oszczędności indywidualnych w Polsce - zarówno gospodarstw domowych reprezentujących podaż środków finansowych, jak i instytucji finansowych zgłaszających popyt na te środki. 
Część analizy dotycząca gospodarstw domowych obejmuje podejmowane przez nie decyzje finansowe, cele i motywy działania na tle teorii dotyczących konsumpcji i oszczędzania. Przedstawione zmiany w sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce oraz ich postawach i skłonności do oszczędzania znajdują odzwierciedlenie w zmieniającej się wielkości i strukturze oszczędzania. Interesujące wnioski płyną z porównania skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych w różnych krajach. 
Książka zawiera również analizę sytuacji instytucji rywalizujących o oszczędności, tj. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, podmiotów maklerskich i towarzystw emerytalnych oraz ocenę i porównanie ich siły i pozycji konkurencyjnej. Ponadto przeprowadzono rozważania dotyczące sposobu i zakresu, w jaki instytucje finansowe wykorzystują poszczególne narzędzia konkurowania, tj. dywersyfikację oferty, cenę, dystrybucję, promocję i czynniki niematerialne - personel i wizerunek. 
Ocenę skuteczności instrumentów stosowanych przez konkurujące na rynku oszczędności instytucje przeprowadzono na podstawie analizy wyników badania ankietowego, którego celem była m.in. identyfikacja czynników wpływających na decyzje i zachowania klientów dotyczące oszczędzania, w tym determinant wyboru poszczególnych form lokowania nadwyżek finansowych. 
Książka może stanowić wartościowe źródło informacji zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu konkurencji i rynku oszczędności, jak też dla pracowników naukowych wyższych uczelni. Powinna również zainteresować pracowników instytucji finansowych dążących do zwiększenia efektywności działań konkurencyjnych w zakresie przyciągania oszczędności.

Podobne książki

Zgadnij kto to? Reprezentacja Polski PZPN - Zgadnij kto to? Reprezentacja Polski PZPN - Winning Moves
1 ofert od 78.03PLN
Porównaj ceny
Perły samoprzylepne -108 szt - Perły samoprzylepne -108 szt - incood.
1 ofert od 9.35PLN
Porównaj ceny
Pokolenie Pokolenie "Współczesności". Twórcy. Dzieła. Znaczenie praca zbiorowa Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
15 ofert od 22.88PLN
Porównaj ceny
Zemsta - Katarzyna Michalak Zemsta Katarzyna Michalak Między Słowami
20 ofert od 25.05PLN
Porównaj ceny
Star Wars Phasma - DAWSON DELILAH S. Star Wars Phasma DAWSON DELILAH S. Grupa Wydawnicza Foksal
17 ofert od 23.25PLN
Porównaj ceny
Wieża świtu - Maas Sarah J. Wieża świtu Maas Sarah J. Grupa Wydawnicza Foksal
17 ofert od 22.04PLN
Porównaj ceny
PSYgoda na czterech łapach. Diuna w Himalajach - Agata PSYgoda na czterech łapach. Diuna w Himalajach Agata Helion
11 ofert od 20.93PLN
Porównaj ceny
Helper Pomoc domowa w Niemczech - Depritz Magdalena Helper Pomoc domowa w Niemczech Depritz Magdalena Wydawnictwo Kram
11 ofert od 12.91PLN
Porównaj ceny
Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny - Mnich Benedyktyński Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny Mnich Benedyktyński Promic
15 ofert od 12.47PLN
Porównaj ceny
W cudzym domu Hanna Cygler - Hanna Cygler W cudzym domu Hanna Cygler Hanna Cygler REBIS
20 ofert od 22.23PLN
Porównaj ceny
Debata nad stanem wojennym w Polsce - Kamińska Kamila Debata nad stanem wojennym w Polsce Kamińska Kamila Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
15 ofert od 47.83PLN
Porównaj ceny
Norwida koncepcja literatury - Plucińska Dorota Norwida koncepcja literatury Plucińska Dorota Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
21 ofert od 37.23PLN
Porównaj ceny
CD MP3 CHEMIK - Stephenie Meyer CD MP3 CHEMIK Stephenie Meyer Edipresse Ksi
10 ofert od 26.75PLN
Porównaj ceny
WOMBAT MAKSYMILIAN I MISJA NA DACHU ŚWIATA - Marcin Kozio WOMBAT MAKSYMILIAN I MISJA NA DACHU ŚWIATA Marcin Kozio Edipresse Ksi
3 ofert od 24.75PLN
Porównaj ceny
Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy - Brzeziński Marek Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy Brzeziński Marek DIFIN Spółka Akcyjna
14 ofert od 33.85PLN
Porównaj ceny
Wesołe dyktanda ucznia klasy 1 - praca zbiorowa Wesołe dyktanda ucznia klasy 1 praca zbiorowa Aksjomat
9 ofert od 4.83PLN
Porównaj ceny
Wesołe dyktanda ucznia klasy 2 - praca zbiorowa Wesołe dyktanda ucznia klasy 2 praca zbiorowa Aksjomat
9 ofert od 4.83PLN
Porównaj ceny
Wesołe dyktanda ucznia klasy 3 - praca zbiorowa Wesołe dyktanda ucznia klasy 3 praca zbiorowa Aksjomat
9 ofert od 4.83PLN
Porównaj ceny
Wesołe dyktanda. Zbiór dla uczniów klas 1-3 - Wesołe dyktanda. Zbiór dla uczniów klas 1-3 - Aksjomat
9 ofert od 3.38PLN
Porównaj ceny
Koloruję bajeczki Trzy świnki - Koloruję bajeczki Trzy świnki - Aksjomat
10 ofert od 2.73PLN
Porównaj ceny
Rozmówca - Carter Chris Rozmówca Carter Chris Sonia Draga
8 ofert od 21.77PLN
Porównaj ceny
Witaj w domu - Schulman Ninni Witaj w domu Schulman Ninni Sonia Draga
7 ofert od 21.01PLN
Porównaj ceny
Strach - KURBJUWEIT DIRK Strach KURBJUWEIT DIRK Sonia Draga
7 ofert od 21.01PLN
Porównaj ceny
The Penalty of Life Imprisonment The Killer, His Crime and the Punishment - Rzepliński Andrzej, Niełaczna Maria, Eichart-Dubois Maria The Penalty of Life Imprisonment The Killer, His Crime and the Punishment Rzepliński Andrzej, Niełaczna Maria, Eichart-Dubois Maria C.H. Beck Wydawnictwo Polska
3 ofert od 154.79PLN
Porównaj ceny
CzuCzu Puzzle do pary Zwierzątka - CzuCzu Puzzle do pary Zwierzątka - Bright Junior Media
1 ofert od 18.97PLN
Porównaj ceny